Voor informatie over wonen, welzijn, zorg en activiteiten in uw buurt
Opvoeding en gezin

Jeugdhulp

Heeft u of uw kind ondersteuning nodig op het gebied van opgroeien en opvoeden, dan kunt u contact opnemen met het Team Jeugd & Gezin van de gemeente Heerenveen

Jeugdhulp is in principe voor kinderen tot 18 jaar. Jeugdhulp kán doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, indien de hulp niet onder een ander wettelijk kader valt.

Contactgegevens

Het Team Jeugd & Gezin van de gemeente Heerenveen is bereikbaar via de gemeente op telefoonnummer 0513-617 715. Of via mail teamjeugd@heerenveen.nl

Aanvragen jeugdhulp

Voor jeugdhulp kunt u terecht bij het Team Jeugd & Gezin van de gemeente. Dit team is bereikbaar via de gemeente op telefoonnummer (0513) 61 77 15. Of per mail via teamjeugd@heerenveen.nl

De gezinswerkers van het Team Jeugd & Gezin bespreken met u voor welke vraag u hulp of ondersteuning zoekt. Met veel vragen kan de gezinswerker u helpen. Als specialistische jeugdhulp nodig is, helpt de gezinswerker u om een passende jeugdhulpaanbieder te vinden.

Verwijzing van een arts of specialist

Een jeugdarts of specialist kan uw kind ook doorverwijzen voor jeugdhulp. U hoeft het dan niet meer te regelen via de gemeente. U kunt rechtstreeks bij een aanbieder van jeugdhulp terecht. Deze organisatie moet dan wel een contract hebben met de gemeente. Is er zorg nodig van een aanbieder zonder contract, dan kunt u contact opnemen met het Team Jeugd & Gezin van de gemeente Heerenveen. Mogelijk kunt u deze zorg inkopen met een pgb.

Zorg in natura of pgb

Besluit de gemeente dat uw kind recht heeft op jeugdhulp, dan kunt u gebruik maken van de zorg die door de gemeente is ingekocht. Het Team Jeugd & Gezin van de gemeente Heerenveenkan u vertellen welke zorg dat is.

Is deze zorg niet geschikt, dan kunt u een persoonsgebonden budget aanvragen voor uw kind.

Ernstige ziekte of zware en langdurige beperking

In sommige gevallen valt de zorg voor jeugd met een beperking niet onder de Jeugdwet maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Een jongere komt mogelijk in aanmerking voor een Wlz-indicatie als hij of zij blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft.

Verpleging voor kinderen valt niet onder de Jeugdwet maar onder de Zorgverzekeringswet. Verpleging kan ook onderdeel zijn van Wlz-zorg.

Heeft een kind vanwege een medische aandoening verzorging nodig, dan valt die verzorging onder de Zorgverzekeringswet. Bijvoorbeeld hulp bij de verzorging van een stoma.

Bij ernstig zieke kinderen of kinderen met zware beperkingen kan het onduidelijk zijn of de hulp valt onder de Jeugdwet, Wlz of de Zorgverzekeringswet. Weet u niet welke instantie verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan uw kind? Leg uw vraag voor aan het Meldpunt Juiste Loket.

Jeugdwet en jeugdhulpplicht

In de Jeugdwet staat dat de gemeente verplicht is om u en uw kind te helpen. Dit heet de jeugdhulpplicht. De gemeente moet u en uw kind helpen bij het bepalen welke hulp er nodig is, helpen de juiste hulp uit te zoeken en ervoor zorgen dat de hulp ook daadwerkelijk wordt gegeven.

De gemeente levert (gespecialiseerde) hulp niet zelf, maar contracteert daarvoor organisaties voor jeugd- en opvoedhulp. De gemeente moet ervoor zorgen dat er in de gemeente een toereikend aanbod van jeugdhulp beschikbaar is.